به طرفین کلیک کنید به طرفین کلیک کنید اهمیت و صعوبت اجرای پروژه ها اجرای سازه ها و پل های خاص اجرای سازه ها و پل های خاص اهمیت و صعوبت اجرای پروژه ها زیر سازی قطعه 5 پروژه راه آهن اصفهان - شیراز به طول کل 40/5 کیلومتر از جمله پروژه های شاخص فنی مهندسی راه آهن کشور زیرسازی قطعه 2ب راه آهن قزوین - رشت - بندر انزلی با 16 دستگاه تونل و بیش از 1500 متر پلهای خاص لطفاَ موس خود را تکان دهید. اجرای کف سازی و احداث دایک های دریاچه ساحلی چیتگر Slide احداث محوطه های سرچاهی ، راههای دسترسی و آماده سازی سایت های میدان نفتی آزادگان جنوبی و منطقه سیراف کنگان لطفاً موس خود را تکان دهید. Slide اجرای راه های شریانی کشوربه طول بیش از 1500 کیلومتر